Den 28 april 2023 offentliggjorde Imsys AB (publ) (“Imsys” eller “Bolaget”) att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One AB (“ForensIQ One”) för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK (“Förvärvet”). Imsys har idag genomfört tillträde avseende Förvärvet.

Den 28 april 2023 offentliggjorde Imsys att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK. Betalning ska ske dels i form av 9 884 615 nyemitterade aktier i Imsys till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie (“Vederlagsaktierna“), dels i form av 9 879 761 units (“Vederlagsunitsen“) i den företrädesemissionen av units som styrelsen för Imsys beslutade om den 28 april 2023 (“Företrädesemissionen“). Genomförande av Förvärvet var villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Imsys den 1 juni 2023 (den “Extra Bolagsstämman“). Tillträde för Förvärvet avsågs, förutsatt att erforderliga beslut fattats av den Extra Bolagsstämman, ske den 1 juni 2023. Bolaget har idag genomfört tillträde avseende Förvärvet och genomfört nyemissionen av Vederlagsaktierna som beslutades av den Extra Bolagsstämman. Samtliga Vederlagsaktier har tecknats av säljarna av ForensIQ One och betalning har erlagts genom kvittning av del av säljarnas fordringar på Bolaget med anledning av Förvärvet.

I enlighet med vad Bolaget tidigare har kommunicerat ska resterande del av köpeskillingen erläggas i form av 9 879 761 Vederlagsunits i Företrädesemission. Teckning av Vederlagsunitsen ska ske under teckningsperioden i Företrädesemissionen och betalning ska erläggas genom kvittning av resterande del av säljarnas fordringar på Bolaget med anledning av Förvärvet.

Vederlagsaktierna ska berättiga till deltagande i Företrädesemissionen vars avstämningsdag för deltagande infaller den 9 juni 2023.

Genom registrering av nyemissionen av Vederlagsaktierna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 988 461,69 SEK, från 2 766 853,14 SEK till 3 755 314,83 SEK genom nyemission av 9 884 615 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 27 668 526 till högst 37 553 141, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 26,3 procent.

För ytterligare information om förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier i Imsys med anledningen av Förvärvet och Företrädesemissionen hänvisas till det pressmeddelande om Förvärvet och Företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 28 april 2023.

Om ForensIQ One

ForensIQ One arbetar inom digital forensik och har redan en mycket lovande kundlista med ett snart hundratal olika polismyndigheter på nationell, federal samt regional nivå över hela världen som både köper samt utvärderar produkterna. Affärsidén är att förenkla och förbättra den digital delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och ForensIQ Ones produkter gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data. Detta ligger i linje med de produkter och tjänster som Imsys arbetar med, dvs. processning av stora mängder data. Företaget är ett dotterbolag i Imsys Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, verkställande direktör, Imsys AB (publ)

[email protected]

+46 703 228 663

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Imsys-forvarvar-ForensIQ-One-230601.pdf

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai